O projekcie

Projekt „Od diagnozy do działania!” realizowany jest przez Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne w partnerstwie z Agencją Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty Działania 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie Poddziałania 3.4.3 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie.

Celem projektu jest podniesienie jakości procesu rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych, uzdolnień przedsiębiorczych oraz wyboru ścieżek kariery osób dorosłych uczęszczających do szkół dla dorosłych oraz placówek systemu oświaty w całym kraju poprzez opracowanie i upowszechnienie nowatorskiego zestawu narzędzi w ramach metody gier diagnostyczno-symulacyjnych (MGDS).

Czas realizacji projektu od 01-04-2014 r. do 30-06-2015 r.